تجهیزاتی مانند شیرهای برقی، بوبین کنتاکتورها از خاصیت الکترومغناطیسی برای ایفای نقش خود استفاده می کنند. همانطور که می دانیم در هنگام قطع تغذیه الکتریکی آنها طبق رابطه VL=Ldi/dt بسته به مقدار اندوکتانس سیم پیچ و جریان عبوری، در دو سرسیم پیچ آنها ولتاژ گذرای بالایی ایجاد می شود که این اضافه ولتاژ سبب ایجاد نویز و اختلال در عملکرد سیستم های حساس الکترونیکی اطراف و خرابی کنتاکت رله های بالادستی می شود.

برای ازبین بردن این اضافه ولتاژ می توان از روشهای زیر در جریان مستقیم و متناوب استفاده کرد:

1- برای از بین بردن اضافه ولتاژ در جریان مستقیم:

یک دیود بصورت موازی با سیم پیچ موازی گردد. ( توجه: قطبیت دیود باید مانند شکل زیر باشد در غیر اینصورت باعث اتصالی در مدار می شود. trr زمانی بازیابی معکوس دیود است)

مشخصات دیود مورد استفاده: trr≤200ns و Vdiode≥1.4×Vt و Idiode≥IL

از بین اضافه ولتاژ در جریان مستقیم استفاده از دیود در جریان مستقیم

2- برای از بین بردن اضافه ولتاژ در جریان متناوب:

یک مدار RC با سیم پیچ، موازی کنید. مشخصات مقاومت و خازن استفاده شده: R[Ω]=0.2×RL و C[μf]=IL[A]

از بین اضافه ولتاژ در جریان متناوب مقاومت و خازن سری شده در جریان متناوب